O Tempo

XV MARCHA DAS ROSQUILLAS 2018
I TRAIL DAS ROSQUILLAS 2018


NORMAS DA MARCHA:
Esta marcha non e unha competición; esta aberta a tódolos afeccionados o BTT  maiores de 18 anos e licencia federativa en vigor, ou seguro do día. Os menores de 18 anos e como mínimo 16 anos precisan de autorización paterna, e ir acompañado en todo momento por una persoa que se faga responsable do menor.

Tódolos participantes deberán aterse os horarios e lugares de partida refrectidos na información xeral, debendo presentarse 30 minutos antes da hora de saída que será as 9:30, para realizar inscripción. A CADA PARTICIPANTE FARÁSELLE ENTREGA DUN DORSAL, o cal Terán que lévalo visible durante toda a prova, de non ser así temos permiso das autoridades competentes en poder expulsar a calqueira da marcha que non leve dorsal.

Haberá puntos de avituallamiento e reagrupamento, debendo ser respetados por tódolos participantes. (E de obrigado cumprimento a conservación e coidado do entorno).  

A ORGANIZACIÓN ESTABLECE COMO OBRIGATORIO O USO DO CASCO PROTECTOR. NON PODERÁS SAÍR SIN CASCO NINGÚN PARTICIPANTE.
A ruta estará sinalizada debendo cada participante respetar sempre as normas de tráfico, o itinerario e o ritmo marcado pola organización, sen rebasar o grupo de cabeza en ningún caso.

A Organización disporá de ambulancia e asistencia sanitaria de primeiros auxilios.

O organizadores non se fan responsable dos danos sufridos polos ciclistas durante a celebración da marcha, debendo entenderse que os participantes inscritos asumen e coñecen os riscos propios do btt.Tódolos parpicipantes inscritos na marcha estan amparados por un seguro de responsabilidade civil, polo que e necesario que no momento da inscripción figure con exactitude e claridade o DNI, Nome e Apelidos.

A Organización reservase o dereito de modificar aquilo que crea oportuno, co fin de garantir o bo desenrolo da marcha.

REGLAMENTO TRAIL ADC PICARANA 2018

PARTICIPANTES.

La salida será as 9:30 h. El itinerario recorre terreno de montaña de las zonas de Cillarga, Salgueirón, Xinzo..transcurre por caminos, sendas o campo a través.

Cada participante debe ser plenamente consciente de la longitud y dificultad de la prueba.Por tanto,deben asegurarse que su indumentaria, calzado y la condición física sean los adecuados para realizar la prueba.

Una vez que el participante realiza la inscripción exime a la organización de cualquier responsabilidad derivada del no cumplimiento de este reglamento y de las recomendaciones hechas por la organización, ademas de cualquier accidente durante la prueba.

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años de edad.Las personas menores de 18 años de edad deberán presentar la correspondiente autorización de padre,madre o tutor legal y deberán acudir a la recogida de dorsal acompañados de un adulto responsable.

MATERIAL OBLIGATORIO.

Manta térmica.

Deposito de agua de minimo 500cl.

Teléfono móvil con batería.

Cortavientos(si las condiciones metereolóogicas son adversas)

El material obligatorio, podrá ser requerido por la organización en el control de dorsales y en cualquier punto del recorrido. Todos los corredores están obligados a someterse a dicho control.

MODIFICACIONES.

La organización se reserva el derecho a modificar la carrera por un recorrido alternativo si se considera oportuno o incluso la suspensión de la prueba,si las condiciones meteorológicas así lo.aconsejan o por causa de fuerza mayor.Cualquier modificación se notificara debidamente.En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción.

MEDIO AMBIENTE.

La carrera se desarrolla por parajes de montaña y de excepcional belleza natural,por lo que será obligatorio para todos los participantes preservar el entorno,evitando arrojar desperdicios fuera de las zonas establecidas en los avituallamientos. Será motivo de expulsión esta norma elemental por parte de los participantes.

SEÑALIZACION Y CONTROL DE PASO.

El recorrido estará debidamente marcado y balizado por la organización con cinta de color vivo,banderolas y otros elementos de señalización a intervalos regulares,dependiendo de la tipología del terreno y caminos. Es responsabilidad de cada participante localizar la señalizaciónn y seguirla.

Es obligatorio seguir el itinerario marcado así como pasar los controles establecidos.El corredor que ataje o recorte el itinerario marcado sera penalizado. Asimismo,el corredor que no pase por todos los controles establecidos o que utilice algún medio mecánico para su desplazamiento,sera descalificado.LOS TRAMOS DEL RECORRIDO QUE DISCURRAN POR CARRETERAS O CALLES DE POBLACIONES,NO ESTARAN CORTADOS AL TRAFICO RODADO,DEBIENDO ATENERSE LOS PARTICIPANTES A LAS NORMAS GENERALES.

RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES.

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena,así como la pérdida o rotura de objetos de cada participante.Cada corredor sera responsable de todo perjuicio o lesión que pudiera causar así mismo o a terceros,exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión.LOS PARTICIPANTES ESTÁN OBLIGADOS A SOCORRER A OTROS PARTICIPANTES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA CARRERA.

INSCRIPCIONES.

Todas las personas participantes,tanto independientes como pertenecientes a alguna entidad,deberán realizar la incripción a través de la WEB DE ADC PICARAÑA

No se admitirán inscripciones por ninguna otra vía ni en el mismo de de la prueba.

 

 

Adc Picaraña Ponteareas | Crea tu insignia