O Tempo

XV MARCHA DAS ROSQUILLAS 2018

NORMAS DA MARCHA:
Esta marcha non e unha competición; esta aberta a tódolos afeccionados o BTT  maiores de 18 anos e licencia federativa en vigor, ou seguro do día. Os menores de 18 anos e como mínimo 16 anos precisan de autorización paterna, e ir acompañado en todo momento por una persoa que se faga responsable do menor.

Tódolos participantes deberán aterse os horarios e lugares de partida refrectidos na información xeral, debendo presentarse 30 minutos antes da hora de saída que será as 9:30, para realizar inscripción. A CADA PARTICIPANTE FARÁSELLE ENTREGA DUN DORSAL, o cal Terán que lévalo visible durante toda a prova, de non ser así temos permiso das autoridades competentes en poder expulsar a calqueira da marcha que non leve dorsal.

Haberá puntos de avituallamiento e reagrupamento, debendo ser respetados por tódolos participantes. (E de obrigado cumprimento a conservación e coidado do entorno).  

A ORGANIZACIÓN ESTABLECE COMO OBRIGATORIO O USO DO CASCO PROTECTOR. NON PODERÁS SAÍR SIN CASCO NINGÚN PARTICIPANTE.
A ruta estará sinalizada debendo cada participante respetar sempre as normas de tráfico, o itinerario e o ritmo marcado pola organización, sen rebasar o grupo de cabeza en ningún caso.

A Organización disporá de ambulancia e asistencia sanitaria de primeiros auxilios.

O organizadores non se fan responsable dos danos sufridos polos ciclistas durante a celebración da marcha, debendo entenderse que os participantes inscritos asumen e coñecen os riscos propios do btt.Tódolos parpicipantes inscritos na marcha estan amparados por un seguro de responsabilidade civil, polo que e necesario que no momento da inscripción figure con exactitude e claridade o DNI, Nome e Apelidos.

A Organización reservase o dereito de modificar aquilo que crea oportuno, co fin de garantir o bo desenrolo da marcha.

 

Adc Picaraña Ponteareas | Crea tu insignia